تصویر ماهواره ای زیر به صورت متحرک بوده و پیش بینی آب و هوای امروز و فردا را نشان میدهد

 تا کامل شدن تصویر متحرک کمی صبر کنید

 اوضاع جوی آنلاین آب و هوایی ماهواره